Takrifan dan Konsep Kegiatan Ekonomi : Tugasan Geografi PT3

Takrifan dan Konsep Kegiatan Ekonomi : Tugasan Geografi PT3

konsep kegiatan ekonomi

Calon pelajar peperiksaan Tingkatan 3 kali Tugasan Geografi PT3 ini telah pun diminta untuk membuat persediaan yang rapi bagi menerang dan menjelaskan takrifan dan konsep kegiatan ekonomi secara umum yang mana merujuk kepada pekerjaan penduduk di kawasan kajiian yang anda lakukan.

Pembahagian markah bagi bahagian yang meminta anda menjelaskan konsep kegiatan ekonomi adalah berjumlah 5 markah yang mana pastinya segala penerangan anda yang disertakan dengan

  1. fakta yang lengkap,
  2. huraian yang jelas
  3. yang mana turut disertakan dengan contoh boleh membantu anda mendapatkan markah penuh dalam bahagian ini.

Jikalau berdasarkan semakan Mypt3 bagi maksud dan takrifan kegiatan ekonomi merujuk kepada Buku Teks @ sbpt Tingkatan 3 adalah kegiatan dan aktiviti yang dijalankan oleh manusia dan penduduk setempat contohnya yang boleh mendatangan nilai, pulangan dan pendapatan seperti perladangan, pertanian, pembalakan dan macam-macam lagi.

Konsep Kegiatan Ekonomi dan Contoh Takrifan, Definisi

Bersama-sama ini kami berikan contoh kepada anda anda konsep dan takrifan kegiatan ekonomi ang dimahukan pemeriksa anda.

Maksud, definisi dan konsep kegiatan ekonomi adalah kegiatan dan aktiviti yang mendatangkan nilai, pulangan pendapatan sekaligus membantu menjana sumber kewangan dan membuka peluang pekerjaan. (1markah) Terdapat tiga pecahan sektor melibatkan ekonomi utama di Malaysia, antaranya ialah sektor Primer, sektor Skunder dan juga sektor Tertier (1 markah).

Bagi sektor primer, contohnya seperti pertanian, pembalakan, perikanan (1 markah). Sektor sekunder pula membabitkan sektor perindustrian termasuklah pengilangan, pembuatan atau pengeluaran. (1 markah). Akhir sekali, pelancongan, perdagangan, pengangkutan, pembankan, dan juga pelancongan tergolongan dalam kumpulan sektor tertier. (1 markah).

Nah….sekarang ini senang-senang anda sudah mendapat 5 markah penuh dengan memberikan takrifan dan konsep ekonomi mengikut format Tugasan Geografi PT3 kali ini.

KLIK SINI : Contoh Kegiatan Ekonomi dan Bahan Rujukan