Objektif Kajian Geografi PT3 Tugasan Yang Terbaik 2019

Contoh Objektif Kajian Geografi PT3 Tugasan Yang Terbaik bagi Kerja kursus Geografi pt3 2019

Tidak cukup kerja kursus geografi pt3 anda jikalau tidak disertakan bersama objektif kajian geografi pt3. Butiran akan dikemaskinikan daripada masa ke semasa untu anda.

objektif kajian geografi

Berdasarkan tajuk yang diberikan sebelum ini ia dalah berkaitan dengan kajian guan tanah di kawasan setempat.

Oleh itu berdasarkan kajian MYpt3 ini adalah antara objektif kajian geografi pt3 yang dilihat sesuai dan boleh dimuatkan dalam folio anda.

Anda boleh tulis berdasarkan contoh di bawah ini yang boleh dimuatkan dalam tugasan kerja kursus geografi pt3.

Senarai Contoh ObjekTif Kajian Geografi Pt3

Bersama-sama ini objektif kajian geografi pt3 yang telah saya lakukan bagi tujuan untuk kajian di kawasan pilihan saya di ……………. (nama kawasan kajian anda) bagi menyiapkan kajian taburan guna tanah yang berasaskan peta peta lakar (peta topografi)

 1. Senarai latar belakang kawasan kajian
 2. Lukis peta lakar (peta topografi) melibatkan taburan guan tanah di kawasan kajian
 3. Mentafsir peta lakar (peta topografi) yang menunjukkan taburan guna tanah di kawasan kajian
 4. Sila Mengenalpasti satu jenis guna tanah di kawasan kajian dan menghuraikan faktor mempengaruhi guna tanah tersebut
 5. Mengenalpasti dan menghuraikan kesan guna tanah tersebut terhadap alam sekitar yang telah dikaji di kawasan kajian
 6. Langkah, Cadangan dan usaha usaha untuk mengatasi kesan guna tanah tersebut
 7. Pembentangan laporan geografi pt3

Senarai Contoh Objektif Kajian Geografi Pt3 2018

 1. Penjelasan disebalik maksud, konsep dan juga latar belakang ciri fizikal dan juga ciri budaya di …………………….(kawasan kajian)
 2. Melukis peta lakar geografi berasaskan peta topografi dan ditafsirkan di …………………(kawasan kajian)
 3. Senarai potensi besar yang ada di kawasan berlorek di kawasan kajian untuk dimajukan
 4. Kenalpasti dan Senarai masalah dan halangan yang boleh menyebabkan kawasan berlorek di kawasan kajian sukar dimajukan
 5. Berikan cadangan, penambahbaikan dan juga segala usaha yang boleh dilakukan bagi menyelesaikan halangan yang ada di ………………………………………….. (kawasan kajian)

Apa sudah siap sahaja objektif kajian geografi pt3 anda anda boleh mula menggunapakai beberapa kaedah kajian tugasan yang boleh digunapakai bagi mendapat data yang tepat dan menyeluruh.

Antara yang boleh digunapakai adalah :

 • borang soal selidik ke atas kalangan responden yang telah anda pilih untuk mendapatkan dapatkan yang pelbagai dan terperinci mengenai pengalaman mereka sepanjang tinggal di kawasan kajian anda melibatkan kajian guna tanah
 • pemerhatian yang boleh anda lakukan di lokasi sekitar kawasan kajian anda

Sambung Baca Lagi Informasi Yang Berkaitan Seperti Di Bawah:

Contoh Kaedah Kajian Geografi PT3 : Kajian Guna Tanah Contoh Kaedah Kajian Geografi PT3 : Maksud Kajian Guna Tanah Kerja Kursus Geografi Pt3 Ada beberapa cara teknik, cara atau kaedah kajian geografi pt3…
Kerja Kursus Geografi PT3 2019 Tingkatan 3: Panduan Tugasan? Contoh tugasan folio Kerja Kursus Geografi PT3 2019 Tingkatan 3: Panduan Tugasan bagi kajian taburan guna tanah dengan peta lakar? Alhamdulillah, rat…
Contoh Borang Soal Selidik Geografi PT3 2019 : Kajian Guna Tanah TERKINI : Contoh Borang Soal Selidik Geografi PT3 Tugasan 2019 : Borang temubual Soalan Kajian Guna Tanah Jikalau pada tahun lepas bagi contoh borang…
Jadual Kerja Geografi PT3 2019 Kerja Kursus : Contoh Kajian Guna Tanah Contoh Jadual Kerja Geografi PT3 2019 untuk Kerja Kursus Geografi : Senarai semak tugas Kajian Guna Tanah Pastinya bulan Julai ini adalah tempoh pali…
Contoh Geografi Pt3 Jawapan 2019 Kerja Kursus Tingkatan 3 Senarai Contoh Geografi Pt3 Jawapan 2019 Folio Tugasan Kerja Kursus Khusus Tingkatan 3 Untuk maklumat adik-adik semua Tugasan Geografi Pt3 ini. khusu…